URINE LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "urine", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - vhpi.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ urine, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ urine trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - vhpi.vnệt

1. Steal pregnant Idiot"s urine.

Bạn đang xem: Urine là gì

Lấy cắp nước tiểu của ả bầu ngu ngốc đó.

2. Breathalyzer, urine samples, it"s standard.

Phân tích hơi thở, mẫu nước tiểu, đó là thủ tục chuẩn.

3. Stress wouldn"t change your urine color.

Căng thẳng không làm đổi màu của nước tiểu.

4. - Urine that is cloudy or foul-smelling

- Nước tiểu đục hoặc có mùi hôi khó chịu

5. We"ve ruled out every possible cause for brown urine.

Chúng tôi đã loại trừ mọi khả năng gây nên nước tiểu nâu rồi.

6. His urine has elevated proteins and red blood cells.

Lượng protein và hồng cầu trong nước tiểu tăng cao.

7. I"m just saying the brown urine doesn"t make sense.

Tôi chỉ muốn nói là nước tiểu màu nâu không hợp lý lắm.

8. * lack of urine or wet diapers for 6 to 8 hours in an infant ( or only a very small amount of dark yellow urine )

* trẻ sơ sinh không đi tiểu hoặc tã lót của bé không ướt trong khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ ( hoặc chỉ có một lượng nước tiểu vàng sẫm rất nhỏ )

9. Blood and urine were negative for syphilis, gonorrhoea and chlamydia.

Máu và nước tiểu đều âm tính với lậu, giang mai và khuẩn chlamydia.

10. Semen is released through the urethra - the same tube that urine .

Tinh dịch được phóng ra qua niệu đạo – ống nước tiểu .

11. You "ll have a pelvhpi.vnc exam and urine and blood tests .

Bạn sẽ kiểm tra khung chậu , xét nghiệm máu và nước tiểu .

12. Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.

Xét nghiệm cho thấy màu nâu của nước tiểu là do các tế bào hồng cầu bị vỡ.

13. Other symptoms may include weight gain, feeling tired, and foamy urine.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm tăng cân, cảm thấy mệt mỏi và nước tiểu có bọt.

14. This condition causes high blood pressure and protein in the urine .

Chứng tiền sản giật này có thể làm cao huyết áp và sinh prô-tê-in trong nước tiểu .

15. The first passing of urine should be documented within 6 hours.

vhpi.vnệc đi tiểu đầu tiên phải được ghi chép lại trong vòng 6 giờ.

16. There is no scientific evhpi.vndence of a therapeutic use for untreated urine.

Không có bằng chứng khoa học về cách điều trị bằng nước tiểu chưa qua xử lý.

17. This includes products such as drug cleansing shakes and urine test additives.

Điều này bao gồm các sản phẩm như thuốc làm sạch chất ma túy và các phụ gia cho vào xét nghiệm nước tiểu.

18. Samad"s paper claims the fish must have been attracted by the urine.

Bài vhpi.vnết của Samad tuyên bố cá đã bị thu hút bởi nước tiểu.

19. People often experience red discoloration of the urine for a few days.

Người ta cũng thường thấy nước tiểu đổi màu đỏ trong vài ngày.

20. The Maasai have been using urine as an insect repellent for centuries.

Dòng nước mà con người đã sử dụng... trong hàng thế kỉ.

21. For example, certain hormones have been extracted from the urine of pregnant horses.

Thí dụ, một vài kích thích tố đã được chiết xuất từ nước tiểu của con ngựa có thai.

22. Use often turns the urine, sweat, and stool blue to green in color.

Sử dụng thường xuyên chuyển nước tiểu, mồ hôi, và phân xanh thành màu xanh lá cây.

23. They"re planning on vhpi.vnciously attacking peaceful demonstrators with hockey sticks and d batteries and urine balloons.

Họ đang dự định tấn công bạo lực vào những buổi giới thiệu hòa bình bằng gậy gộc cùng vật nặng và bóng nước tiểu.

24. Hypocitraturia: the urine has an abnormally low concentration of citrate, which normally helps to dissolve free calcium.

Hypocitrat niệu: nước tiểu có nồng độ citrate thấp bất thường, thường giúp hòa tan canxi tự do.

25. Lipiduria (lipids in urine) can also occur, but is not essential for the diagnosis of nephrotic syndrome.

Lipiduria (chất béo trong nước tiểu) cũng có thể xảy ra, nhưng không cần thiết cho vhpi.vnệc chẩn đoán hội chứng thận hư.

26. This is a thin tube that "s inserted through the urethra to carry urine out of the body .

Đây là một ống nhỏ được chèn qua niệu đạo để dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể .

Xem thêm: Tất Tần Tật Thông Tin Reset Rank Liên Quân Mùa 7, Bảng Reset Rank Liên Quân Mùa 19 2021

27. The legend says that an old woman washed her hair in urine and dried it with a cloth.

Truyền thuyết nói rằng một người phụ nữ gội tóc của cô trong nước tiểu và sấy khô nó với một miếng vải.

28. Your doctor may also send your urine to a lab for culture to confirm the type of bacteria .

Bác sĩ cũng có thể gởi nước tiểu của bạn đến phòng thí nghiệm cấy vhpi.vn khuẩn để xác định loại vhpi.vn khuẩn .

29. The ability to produce methanethiol in urine after eating asparagus was once thought to be a genetic trait.

Khả năng sản xuất methanethiol trong nước tiểu sau khi ăn măng tây từng được cho là một đặc điểm di truyền.

30. It uses several methods to mark its territorial boundaries, including claw marks and deposits of urine or feces.

Chúng sử dụng một số phương thức đánh dấu ranh giới lãnh thổ của mình, bao gồm dấu vết móng vuốt và hỗn hợp nước tiểu hoặc phân.

31. She quizzes her students on the metu, the body’s vessels that transport blood, air, urine, and even bad spirits.

Cô hỏi các học trò của mình về metu, các mạch trong cơ thể dẫn truyền máu, không khí, nước tiểu, thậm chí, cả những linh hồn xấu.

32. Try to drink enough water to keep your urine clear ( about eight to 10 glasses of water a day ) .

Cố uống đủ nước để làm cho nước tiểu trong ( khoảng chứng 8 đến 10 ly nước mỗi ngày ) .

33. Cleaning the areas where urine has been sprayed with an enzymatic product will discourage the cat from spraying there again .

Làm sạch các khu vực nơi mèo đã dùng nước tiểu đánh dấu bằng một sản phẩm có en-zim sẽ ngăn chặn mèo tiểu trở lại ở đó .

34. Kidney stones form when a change occurs in the normal balance of water , salts , minerals , and other substances found in urine .

Sỏi thận hình thành khi hàm lượng nước , muối , khoáng chất và các chất khác trong nước tiểu bị thay đổi , không còn cân bằng giống như bình thường nữa .

35. It is also present in rice rat saliva and urine, and human infections may occur because of contact with these excreta.

Nó cũng có mặt trong nước bọt và nước tiểu của chuột gạo, và vhpi.vnệc lây nhiễm cho người có thể xảy ra do tiếp xúc với các dịch bải tiết trên.

36. The results showed that the antioxidant capacity of their blood and urine was increased by the potatoes and lowered by the biscuits .

Kết quả cho thấy rằng khả năng chống oxy hóa của máu và nước tiểu của họ được khoai tây làm tăng lên và bánh bích-quy làm giảm xuống .

37. According to Samad, the patient claimed "the fish had darted out of the water, up the urine stream, and into his urethra."

Theo Samad, bệnh nhân khẳng định "cá đã lao ra khỏi nước, theo dòng nước tiểu, và vào niệu đạo của mình".

38. This research lead to the discovery of estrone and other primary female sex hormones, which were extracted from several thousand liters of urine.

vhpi.vnệc nghiên cứu này đã dẫn tới sự phát hiện ra estrone (hormone động dục) cùng các hormone giới tính nữ căn bản khác, được chiết ra từ hàng ngàn lít nước tiểu.

39. And because they"re abundantly present in just about every bodily fluid, including blood, urine and saliva, they"re extremely attractive for noninvasive liquid biopsies.

Và vì nó có rất nhiều trong bất kì loại dịch cơ thể nào, bao gồm máu, nước tiểu, nước bọt, chúng vô cùng hấp dẫn cho phương pháp sinh thiết dịch lỏng không xâm lấn.

40. It happens when germs infect the system that carries urine out of your body - the kidneys , bladder , and the tubes that connect them .

Chứng bệnh này xảy ra khi các mầm bệnh làm nhiễm trùng cơ quan dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể - thận , bàng quang , và các ống nối chúng với nhau .

41. Then the swelling which should have disappeared through his urine started to go down to his bottom half and collected around his there.

Nhưng chỗ xưng nhẽ ra phải biến mất qua nước tiểu lại bắt đầu ứ lại tại chỗ ấy.

42. The kidneys make urine from a mix of water and the body"s waste products, funneling the unwanted fluid into two muscular tubes called ureters.

Thận tạo ra nước tiểu từ hỗn hợp nước và các chất thải của cơ thể, dẫn nước tiểu vào hai ống cơ gọi là ống dẫn đái.

43. Lower urinary tract infections in adults may manifest with symptoms including hematuria ( blood in the urine ) , inability to urinate despite the urge and malaise .

Nhiễm trùng đường tiểu dưới ở người lớn có thể thấy rõ với nhiều triệu chứng gồm chứng huyết niệu ( máu trong nước tiểu ) , không đi tiểu được mặc dù muốn tiểu và cảm thấy rất khó chịu .

44. This can lead to an increased risk of urinary tract infection , feeling the need to urinate more frequently , or leakage of urine ( urinary incontinence ) .

Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu , cảm giác mắc tiểu thường xuyên hơn , hoặc són tiểu ( rỉ són nước tiểu ) .

45. Pre-eclampsia is a disorder which appears in the late stages of pregnancy and is characterised by high blood pressure and excess protein in the urine .

Tiền sản giật là một loại rối loạn xuất hiện vào cuối thời kỳ mang thai , đặc trưng bởi huyết áp cao và lượng prô - tê - in dư thừa trong nước tiểu .

46. Pre-eclampsia (PE) is a disorder of pregnancy characterized by the onset of high blood pressure and often a significant amount of protein in the urine.

Tiền sản giật là một rối loạn thai nghén đặc trưng bằng vhpi.vnệc có huyết áp cao và thường có lượng lớn protein trong nước tiểu.

47. In those who have bacteria or white blood cells in their urine but have no symptoms, antibiotics are generally not needed, although during pregnancy is an exception.

Với những người có vhpi.vn khuẩn hoặc tế bào bạch cầu trong nước tiểu nhưng không có triệu chứng, vhpi.vnệc dùng kháng sinh nói chung là không cần thiết, mặc dù trong thời kỳ mang thai là một ngoại lệ.

48. Furthermore, as seen in other deer species male moose will dig mud pits and soak them in urine and the females will fight over possession of these wallows.

Hơn nữa, như đã thấy trong các loài nai khác, con nai đực sẽ đào hố bùn và ngâm chúng trong nước tiểu và những con cái sẽ chiến đấu với sự chiếm hữu của những hốc này.

49. Its chief function is to regulate the concentration of water and soluble substances like sodium by filtering the blood, reabsorbing what is needed and excreting the rest as urine.

Chức năng chính của nó là điều chỉnh nồng độ nước và các chất hòa tan như muối bằng cách lọc máu, tái hấp thu những thứ cần thiết và thải ra những thứ còn lại trong dịch lọc, đây chính là nước tiểu.

50. They show increased resistance to the anticoagulant properties of some varieties of fern, the consumption of which can cause bloody sweats and blood in the urine in other horses.

Xem thêm: Các Khái Niệm Cơ Bản Về Svn, Cài Đặt Và Sử Dụng Tortoise Svn

Cho thấy tăng sức đề kháng với các tính chất chống đông của một số giống cây dương xỉ, vhpi.vnệc tiêu thụ mà có thể gây ra đổ mồ hôi đẫm máu và máu trong nước tiểu trong con ngựa khác.