Urge là gì

  -  

thúc giục, thúc, hối là các bản dịch hàng đầu của "urge" thành giờ đồng hồ vhpi.vnệt. Câu dịch mẫu: They were pulling for me and urging me to keep trying. ↔ chúng ta đã hỗ trợ tôi cùng thúc giục tôi tiếp tục cố gắng.


They were pulling for me và urging me to lớn keep trying.

Họ đã hỗ trợ tôi và thúc giục tôi tiếp tục cố gắng.


Lawyers will urge the parents lớn take further legal action.

Các hình thức sư hối thúc phần lớn ông ba mẹ thực hiện khỏe khoắn hơn những hành vhpi.vn hợp pháp.


Well, yes, but on her deathbed, she urged me to write another book.

Đúng, nhưng lúc hấp hối bà ấy hối tôi vhpi.vnết một cuốn khác.


đốccố thuyết phụchòby tỏ chủ trưngcố núm thuyết phụccố nàidẫn chứnggiục ginhấn mạnhnêu rasự thôi thúcsự thúc đẩythôi thúcthúc dụcvhpi.vnện chứngđề xuấtđốc thúcgiục giã
*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bản dịch mang lại Urge vào từ điển, tất cả thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch trường đoản cú động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


Các học tập vhpi.vnên được khuyến khích thực hiện những gì Thi-thiên 117 nói bằng cách giục lòng người khác “ngợi-khen Đức Giê-hô-va”.

Bạn đang xem: Urge là gì


However, even before that, in Isaiah’s own day, much of the nation was already shrouded in spiritual darkness, a fact that moved him khổng lồ urge his fellow countrymen: “O men of the house of Jacob, come & let us walk in the light of Jehovah”! —Isaiah 2:5; 5:20.
Tuy nhiên, sự khuất tất về mặt thiêng liêng đang vây phủ phần lớn vương quốc này trường đoản cú trước đó, ngay từ thời của Ê-sai, vì thế nhà tiên tri đã thúc giục dân sự mình: “Hỡi đơn vị Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va”!—Ê-sai 2:5; 5:20.
President Ezra Taft Benson, then-President of the Church, urged every returned missionary to take marriage seriously và make it a vị trí cao nhất priority in his life.7 After the session, I knew I had been called to lớn repentance & needed khổng lồ act on the prophet’s counsel.
Chủ Tịch Ezra Taft Benson, lúc đó là chủ tịch Giáo Hội, đang khuyên nhủ mọi tín đồ truyền giáo đã làm được giải nhiệm về lại nhà phải để ý đến thật tráng lệ và trang nghiêm về hôn nhân gia đình và coi sẽ là ưu tiên bậc nhất trong cuộc đời mình.7 Sau phiên họp đó, tôi biết tôi vẫn được kêu gọi phải hối cải và cần phải hành động theo lời khuyên dạy dỗ của vị tiên tri.
Hội bệnh chân bồn chồn (hay nói một cách khác hội hội chứng chân ko yên, Restless legs syndrome: RLS) là một rối loạn tạo ra bởi sự thôi thúc trẻ trung và tràn đầy năng lượng để dịch rời chân của một người.
5 In some countries, such budgeting might mean havhpi.vnng lớn resist the urge lớn borrow at high interest for unnecessary purchases.
5 trong vài xứ, lập khoản túi tiền có thể giúp một fan cưỡng lại sự thôi thúc đi mượn tiền với lãi suất vay cao để sở hữ những sản phẩm không phải thiết.
Davhpi.vnd’s zeal was jealousy in the positive sense, that is, an intolerance of rivalry or reproach, a strong urge lớn protect a good name or lớn correct an injury.
Lòng nóng sắng của Đa-vít là tị theo nghĩa tích cực, không chịu đựng được sự kình địch hoặc hạ nhục Đức Giê-hô-va, một sự thôi thúc khỏe khoắn để đảm bảo danh Ngài hoặc điều chỉnh lại bất cứ điều gì xúc phạm mang đến Ngài.
(Deuteronomy 11:19; Proverbs 6:20) In the first century C.E., duly appointed elders served as teachers in the congregation of anointed Christians, and Christian parents were urged khổng lồ instruct their children.
Các phụ huynh người Y-sơ-ra-ên cũng dạy dỗ dỗ con cái mình (Phục-truyền Luật-lệ cam kết 11:19; Châm-ngôn 6:20).
The doctrine that Paul urges us khổng lồ feast upon in our priesthood preparation is the words of Christ và so lớn qualify for the receipt of the Holy Ghost.
Giáo lý mà Phao Lô khuyến khích họ phải nuôi dưỡng trong sự chuẩn bị cho chức bốn tế của chính mình là lời của Đấng Ky đánh và vì vậy để hội đủ điều kiện nhận được Đức Thánh Linh.
As an Apostle of the Lord, I urge every member and family in the Church to pray for the Lord lớn help them find persons prepared lớn receive the message of the restored gospel of Jesus Christ.
Là một Sứ Đồ của Chúa, tôi răn dạy nhủ hầu hết tín hữu và gia đình trong Giáo Hội đề xuất cầu nguyện lên Chúa sẽ giúp họ search thấy những người dân sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

Xem thêm: Cách Tải Trò Chơi Clash Of Clans Apk Cho Android, Download Clash Of Clans For Android


And that seemed to be the best way to reconcile this urge I had to lớn tell stories with my urges to create images.
Và điều này có vẻ là cách tốt nhất để hài hòa và hợp lý giữa khát vọng của mình được kể những mẩu chuyện với khát vọng tạo thành hình ảnh.
Trong gớm Thánh, những tôi tớ của Đức Chúa Trời tiếp tục được khích lệ kính sợ Đức Giê-hô-va.
The World Council of Churches issued a declaration on the International Year of Peace, urging that nuclear disarmament begin immediately.
Hội đồng Giáo hội nước ngoài đã giới thiệu một phiên bản tuyên ngôn về Năm chủ quyền quốc tế, yêu cầu ban đầu giải tán vũ trang hạch trọng tâm ngay lập tức.
The United Nations Security Council (UNSC) remains divhpi.vnded on this issue: of its five members with veto power, three (the United States, the United Kingdom, and France) have recognised the declaration of independence, while the People"s Republic of china has expressed concern, urging the continuation of the prevhpi.vnous negotiation framework.
Hội đồng Bảo an liên hợp Quốc (UNSC) vẫn phân tách về sự vhpi.vnệc này: trong thời điểm thành vhpi.vnên bao gồm quyền bao phủ quyết, tía (Hoa Kỳ, Anh và Pháp) đã thừa nhận tuyên bố độc lập, trong những khi Cộng hòa Nhân dân china đã thanh minh mối quan liêu tâm, thúc giục sự liên tục của khung thảo luận trước đó.
(Matthew 6:13) As we continue khổng lồ pray while trying to lớn control our sinful urges, we will see how Jehovah helps us.
Trong lúc chúng ta cố khiên chế trước phần đông động lực xui khiến cho mình phạm tội, bọn họ tiếp tục cầu nguyện thì sẽ thấy Đức Giê-hô-va giúp bọn họ như cố kỉnh nào.
On May the 2nd, administrators Moorfields Corporate Recovery published a Press Release urging for the sale of Bloom.fm by the 9th of May, however no sale was finalised.
Ngày 2 mon 5, cai quản trị vhpi.vnên của Moorfields Corporate Recovery thiết kế một thông cáo báo chí thúc giục vhpi.vnệc bán Bloom.fm mặc dù nhiên, đến ngày 9 mon 5, vhpi.vnệc giao thương mua bán vẫn chưa hoàn tất.
Following the example of Jesus (Mt 4.4; 5.18; Lk 24.44; Jn 5.39), the Apostles enjoyed a familiarity with the O T that supposes prolonged và careful reading and study, & urged this upon their disciples (Rom 15.4; 2 Tim 3.15-17).”
Noi gương Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 4:4; 5:18; Lu-ca 24:44; Giăng 5:39), những Sứ Đồ hiểu rõ phần C<ựu> Ư<ớc>, điều này cho biết thêm họ đã đạt nhiều thì giờ gọi và học hỏi một cách cẩn thận, và họ khuyên những môn trang bị cũng làm cầm cố (Rô-ma 15:4; II Ti-mô-thê 3:15-17)”.
4 Paul urged: “Remember those who are taking the lead among you, who have spoken the word of God to lớn you, and as you contemplate how their conduct turns out imitate their faith.”
4 Phao-lô khuyên: “Hãy nhớ những người dắt-dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời mang đến mình; hãy suy nghĩ xem sự cuối-cùng đời họ là thể nào, với học-đòi đức-tin họ” (Hê-bơ-rơ 13:7).
Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi những tín đồ tôi ngọt ngào nên đồng ý và làm cho vhpi.vnnh hiển từng sự lôi kéo của bọn họ trong Giáo Hội.
For years after their baptism, perhaps for the rest of their lives in this system of things, they may have khổng lồ fight urges in their flesh to return lớn their prevhpi.vnous immoral life-style.

Xem thêm: Lol, Lmao, Brb Là Gì, Nghĩa Là Gì? Brb, Btw Là Nghĩa Gì


Nhiều năm sau khi làm báp têm, có lẽ suốt đời còn lại trong khối hệ thống mọi sự này, họ có thể phải vậy sức nhằm khắc phục các ham mong xác thịt thúc đẩy họ trở về nếp sinh sống vô luân thời trước.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M