Trò chơi chim về tổ

  -  

Quý Khách sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài tức thì bản vừa đủ của tài liệu trên trên đây (41.08 KB, 2 trang )

Quý khách hàng đã xem: Trò nghịch chim về tổ

(1)Thđọng tía ngày 27 mon 10 năm 2004 . Giáo án số : 15 lớp :3C Teân baøi daïy :TROØ CHÔI CHIM VEÀ TOÅ . I- Muïc tieâu : - Ôn đụng tác chuyển hướng nên trái .. - Yêu cầu thực hiện hễ tác ở mức độ kha khá chính xác . - Hoïc tro “ø chôi chyên ổn veà toå “ .. - Yêu cầu những bước đầu biết lối chơi đúng lao lý . II- Chuaån bò( saân baõi ,dung cuï) .: - Dọn lau chùi và vệ sinh Sảnh bến bãi ,bảo đảm bình an lúc chơi .. - Gv :1 bé .kẻ con đường vạch chuẩn bị xuất phát,vẽ ô đến trò chơi . III- Tieán trình giaûng daïy : Noäi dung vaø phöônh phaùp GD Ñònh lượng I- Phần bắt đầu :. đôi mươi %. Biện pháp tổ chức triển khai. -- 4 haøng doïc. - Cán sự tập đúng theo lớp .. Gv. - Hs chaøo gv :”chuùc coâ giaùo khoeû”. * * * * * *. - Gv chaøo hs :”coâ chuùc caùc em khoeû “ . - Gv dìm lớp .. - Chaïy chaäm moät haøng doïc bao quanh saân . - Giậm chân trên nơi đếm theo nhịp .. 1 laàn. * * * * * *. 1 laàn 2 laàn. - Trò nghịch :”kéo cưa lừa xe” .. - Kieåm tra baøi cuõ : + Hoå di chuyeån traùi, phaûi . + 1hs nhaän xeùt gv nhaän xeùt vaø ghi ñieåm . * Gv nha65n xeùt phổ biến . II- Phaàn cô baûn : 1. Ôn dịch rời phía yêu cầu trái :. 1 laàn. 4 laàn. - Chia tổ triển khai .. - cố gắng tập trung cả lớp ôn .. 4 laàn. - Laàn 1 :gv ñieàu khieån .. - Lần 2 : cán sự điều khiển .. - Laàn 3 :thi ñua 4 toå . 2. Hoïc troø chôi “chim veà toå “. Chuẩn bị :phân tách hs trong lớp thành từng đội ,mỗi. Lop3.net. -1 haøng doïc * * * * * *. Gv. * * * * * *. * * * * * *. (2) đội 3 em ,em đứng giữa nhập vai chyên ,2 em còn lai đứng đối diện cầm tay nhau tạo ra thành” tổ chlặng “.Các tổ chyên xếp thành vòng tròn cùng thân vòng tròn kẻ 1 ô vuông bao gồm cạnh là 1m.Chọn khoảng chừng càch-3 đứng vào ô nhập vai “chyên “ . Cách chơi : khi có lẹnh “bắt đầu!” ,những em đứng laøm” toå chyên “(khoâng naém nhẹm tay nhau ) mang đến taát caû “chim” vào tổ nên bay ra đi tìm tổ bắt đầu ,tất cả những em đứng vào ô vuông .Mỗi tổ chyên chỉ được phép nhận 1 com “chim” .Những con chim không nhận được tổ bắt đầu phải vào hình vuông vắn thân voøng . Sau 3 laàn chôi chim naøo lieân tieáp 2 laàn không sở hữu và nhận được “tổ “ thì “chim”đósẽ ảnh hưởng pphân tử .. * * *. - Đứng trên khu vực ,vỗ tay ,hát . 2.cuûng coá. * *. *. *. -- 4 haøng doïc 10% 1 laàn 1 laàn. - Gv &hs cuøng choát baøi. 3.Daën doø: - OÂn baøi 15. - Chuaån trườn baøi 16 4. Nhaän xeùt:. Gv * * * * * *. * * * * * *. * * * * * *. -- Vào lớp 1 hàng dọc : Gv * * * * * *. - Tuyeân döông *. * *. * *. - Hổ nghịch thử .. - Cả lớp đùa thiệt . III- Phaàn keát thuùc : 1.Hoài tænh:. *. - Nhắc nhnghỉ ngơi. - Gv hoâ “giaûi taùn “ - Hs hoâ to lớn “khoeû”. Lop3.net. * * * * * *. (3)
Bạn đang xem: Trò chơi chim về tổ

*

Giáo án môn thể thao lớp 3:Tên bài bác dạy dỗ : HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG potx 4 851 0
*

Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài bác dạy dỗ : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps 4 904 0
*Xem thêm: Cách Nhận Skin Lol Miện Phí 2017, Skin Lol Miễn Phí

Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy dỗ : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG doc 4 771 0
*

*

Giáo án môn thể thao lớp 3:Tên bài bác dạy dỗ : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” potx 4 664 1
Giáo án môn thể thao lớp 3:Tên bài bác dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” doc 4 683 0


Xem thêm: Tra Từ Nơi Cấp Tiếng Anh Là Gì ? Nơi Cấp Trong Tiếng Anh Là Gì

Giáo án môn thể dục thể thao lớp 3:Tên bài xích dạy dỗ : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – TRÒ CHƠI “NẢY Ô TIẾPhường SỨC” pps 4 597 0