Toán Văn Anh Là Khối Gì

  -  
*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển Ngành DHS tuyển chọn sinh
1A00Toán thù, Lý, Hóa Sư phạm Toán học Sư phạm Toán giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học tập huấn luyện và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống công bố Vật lý tiên tiến và phát triển Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
2A01Tân oán, Lý. Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Tân oán huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học đào tạo và giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh Hệ thống thông báo Vật lý tiên tiến Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
3A09Toán, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Tân oán, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Sinc học tập Sư phạm Sinch học huấn luyện và giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên Tâm lý học tập giáo dục
5B02Tân oán, Sinch, Địa Sư phạm Sinc học Sư phạm Sinch học tập đào tạo và giảng dạy bởi tiếng Anh
6B04Toán thù, Sinh, GDCD Sư phạm Sinc học
7C00Vnạp năng lượng, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí Giáo dục đào tạo Tiểu học tập Giáo dục đào tạo Tiểu học huấn luyện bởi tiếng Anh Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục lao lý Giáo dục đào tạo Công dân giáo dục và đào tạo QPhường. - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học giáo dục
8C19Văn, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục luật pháp giáo dục và đào tạo Công dân Giáo dục QP - AN Quản lý giáo dục
9C20Vnạp năng lượng, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý giáo dục và đào tạo điều khoản Giáo dục Công dân Giáo dục đào tạo QP. - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học giáo dục
10D01Vnạp năng lượng, Toán thù, Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Ngữ vnạp năng lượng giáo dục và đào tạo Tiểu học tập Giáo dục đào tạo Tiểu học giảng dạy bởi tiếng Anh Tâm lý học tập giáo dục
11D07Tân oán, Hóa, Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Toán thù huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
12D08Toán thù, Sinh, Anh Sư phạm Sinh học huấn luyện bởi giờ Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh
13D10Toán, Địa, Anh Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học tập đào tạo bởi giờ Anh
14D14Văn, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
15D15Vnạp năng lượng, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
16D24Tân oán, Hóa, Pháp Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
17D29Toán, Lý, Pháp Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
18D66Vnạp năng lượng, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn giáo dục và đào tạo Chính trị Giáo dục đào tạo lao lý Giáo dục đào tạo Công dân giáo dục và đào tạo QPhường - AN Quản lý giáo dục
19D78Văn, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
20D90Tân oán, KHTN, Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán đào tạo bằng tiếng Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện bằng tiếng Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Sinch học Sư phạm Sinch học tập huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống ban bố Vật lý tiên tiến
21M00Vnạp năng lượng, Tân oán, Năng khiếu
22M01Văn, NK1 (hát từ bỏ chọn), NK2 (kể cthị trấn theo tranh) Giáo dục đào tạo Mầm non
23M09Toán thù, NK1 (hát tự chọn), NK2 (đề cập chuyện theo tranh) giáo dục và đào tạo Mầm non
24M11Văn, Anh, Năng khiếu
25N00Vnạp năng lượng, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
26N01Tân oán, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
27A02Tân oán, Lý, Sinhx
28A03Tân oán, Lý, Sửx
29A04Toán, Lý, Địax
30A05Tân oán, Hóa, Sửx
31A06Tân oán, Hóa, Địax
32A07Tân oán, Sử, Địax
33A08Toán, Sử, GDCDx
34A10Tân oán, Lý, GDCDx
35A11Tân oán, Hóa, GDCDx
36A12Toán, KHTN, KHXHx
37A14Toán, KHTN, Địax
38A15Toán, KHTN, Địax
39A16Toán, KHTN, Vănx
40A17Toán thù, Lý, KHXHx
41A18Toán, Hoá học, KHXHx
42B01Tân oán, Sinc, Sửx
43B03Tân oán, Sinc, Vănx
44B05Toán thù, Sinc, KHXHx
45B08Toán thù, Sinc, Anhx
46C01Vnạp năng lượng, Toán, Lýx
47C02Vnạp năng lượng, Toán thù, Hóax
48C03Vnạp năng lượng, Tân oán, Sửx
49C04Văn uống, Toán thù, Địax
50C05Văn uống, Lý, Hóax
51C06Văn uống, Lý, Sinhx
52C07Văn uống, Lý, Sửx
53C08Văn, Hóa, Sinhx
54C09Văn, Lý, Địax
55C10Văn uống, Hóa, Sửx
56C12Vnạp năng lượng, Sinch, Sửx
57C13Văn uống, Sinh, Địax
58C14Vnạp năng lượng, Toán thù, GDCDx
59C15Văn, Toán, Giáo dục côngx
60C16Văn, Lý, GDCDx
61C17Vnạp năng lượng, Hóa, GDCDx
62D02Văn uống, Toán thù, Ngax
63D03Văn uống, Toán thù, Phápx
64D04Vnạp năng lượng, Toán thù, Trungx
65D05Vnạp năng lượng, Toán thù, Đứcx
66D06Văn uống, Toán thù, Nhậtx
67D09Toán thù, Sử, Anhx
68D11Văn uống, Lý, Anhx
69D12Vnạp năng lượng, Hóa, Anhx
70D13Vnạp năng lượng, Sinch, Anhx
71D16Tân oán, Địa, Đứcx
72D17Tân oán, Địa, Ngax
73D18Tân oán, Địa, Nhậtx
74D19Tân oán, Địa, Phápx
75D20Tân oán, Địa, Trungx
76D21Tân oán, Hóa, Đứcx
77D22Toán thù, Hóa, Ngax
78D23Toán thù, Hóa, Nhậtx
79D25Tân oán, Hóa, Trungx
80D26Tân oán, Lý, Đứcx
81D27Toán, Lý, Ngax
82D28Tân oán, Lý, Nhậtx
83D30Tân oán, Lý, Trungx
84D31Toán, Sinh, Đứcx
85D32Tân oán, Sinh, Ngax
86D33Toán thù, Sinch, Nhậtx
87D34Tân oán, Sinc, Phápx
88D35Tân oán, Sinch, Trungx
89D41Văn, Địa, Đứcx
90D42Vnạp năng lượng, Địa, Ngax
91D43Văn uống, Địa, Nhậtx
92D44Văn uống, Địa, Phápx
93D45Vnạp năng lượng, Địa, Trungx
94D52Vnạp năng lượng, Lý, Ngax
95D54Văn, Lý, Phápx
96D55Văn uống, Lý, Trungx
97D61Vnạp năng lượng, Sử, Đứcx
98D62Vnạp năng lượng, Sử, Ngax
99D63Văn, Sử, Nhậtx
100D64Văn uống, Sử, Phápx
101D65Văn uống, Sử, Trungx
102D68Vnạp năng lượng, GDCD, Ngax
103D69Văn, GDCD, Nhậtx
104D70Văn uống, GDCD, Phápx
105D72Vnạp năng lượng, KHTN, Anhx
106D73Vnạp năng lượng, KHTN, Đứcx
107D74Văn uống, KHTN, Ngax
108D75Văn, KHTN, Nhậtx
109D76Văn uống, KHTN, Phápx
110D77Văn, KHTN, Trungx
111D79Vnạp năng lượng, KHXH, Đứcx
112D80Văn uống, KHXH, Ngax
113D81Văn uống, KHXH, Nhậtx
114D82Vnạp năng lượng, KHXH, Phápx
115D83Văn uống, KHXH, Trungx
116D84Toán, GDCD, Anhx
117D85Tân oán, GDCD, Đứcx
118D86Toán, GDCD, Ngax
119D87Toán, GDCD, Phápx
120D88Tân oán, GDCD, Nhậtx
121D91Toán, KHTN, Phápx
122D92Tân oán, KHTN, Đứcx
123D93Tân oán, KHTN, Ngax
124D94Tân oán, KHTN, Nhậtx
125D95Toán thù, KHTN, Trungx
126D96Tân oán, KHXH, Anhx
127D97Toán thù, KHXH, Anhx
128D98Toán thù, KHXH, Đứcx
129D99Toán thù, KHXH, Ngax
130H00Văn, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
131H01Toán thù, Văn, Vẽx
132H02Toán thù, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màux
133H03Toán, KHTN, Vẽ Năng khiếux
134H04Tân oán, Anh, Vẽ Năng khiếux
135H05Vnạp năng lượng, KHXH, Vẽ Năng khiếux
136H06Văn, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
137H07Toán thù, Hình họa, Trang tríx
138H08Văn uống, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
139K01Toán, Anh, Tin họcx
140M02Toán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
141M03Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
142M04Toán, Đọc nhắc diễn cảm, Hát – Múax
143M10Tân oán, Anh, NK1x
144M13Toán, Sinc, Năng khiếux
145M14Văn uống, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Toánx
146M15Văn, Năng năng khiếu báo chí, Anhx
147M16Vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí, Lýx
148M17Văn uống, Năng khiếu báo mạng, Sửx
149M18Văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Toánx
150M19Văn uống, Năng khiếu Ảnh báo chí, Anhx
151M20Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo mạng, Lýx
152M21Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, Sửx
153M22Văn uống, Năng khiếu cù phim truyền ảnh, Toánx
154M23Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu cù phlặng truyền ảnh, Anhx
155M24Văn, Năng năng khiếu con quay phyên truyền hình, Lýx
156M25Văn, Năng khiếu tảo phim vô tuyến, Sửx
157N02Vnạp năng lượng, Ký xướng âm, Hát hoặc màn trình diễn nhạc cụx
158N03Văn uống, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
159N04Văn, Năng khiếu biểu lộ, Năng khiếux
160N05Vnạp năng lượng, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếux
161N06Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng mônx
162N07Văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônx
163N08Vnạp năng lượng , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơx
164N09Văn, Hòa tkhô nóng, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗx
165R00Văn uống, Sử, Năng năng khiếu báo chíx
166R01Vnạp năng lượng, Địa, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Vnạp năng lượng, Toán thù, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Văn uống, Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Vnạp năng lượng, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa – buôn bản hội – nghệ thuậtx
170R05Vnạp năng lượng, Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thôngx
171S00Văn, Năng năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2x
172S01Toán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
173T00Toán thù, Sinc, Năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu TDTTx
175T02Văn uống, Sinh, Năng khiếu TDTTx
176T03Văn uống, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Tân oán, Lý, Năng năng khiếu TDTTx
178T05Văn, GDCD, Năng kiếux
179V00Tân oán, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Toán, Văn uống, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Toán, Anhx
182V03Vẽ MT, Toán, Hóax
183V04Văn uống, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Tân oán, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Toán thù, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Toán, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Toán, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Toán thù, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Tân oán, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ hợp môn gồm lốt x, tổng hòa hợp từ bỏ thanhnien.vn và vhpi.vnso.vn)