Thông Tư 123 Năm 2009 Của Bộ Tài Chính

  -  
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính
của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính
của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Theo dõi Hiệu lực Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay thế Văn bản song ngữ

Thông tư 123/2009/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành


*

BỘ TÀI CHÍNH ---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------

Số: 123/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNGVÀ BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH CÁC MÔN HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠIHỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi có ý kiến thống nhất củaBộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chixây dựng chương trình khung và biên soạn giáo trình cho các ngành đào tạo Đại học,Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

I. QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 123 năm 2009 của bộ tài chính

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo có sử dụngkinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình khungcho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và biên soạnchương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo nêu trên.

Điều 2.Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích các cơ quan,đơn vị, cơ sở đào tạo sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho việc biên soạnchương trình, giáo trình. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo được vận dụng cácquy định tại Thông tư này trong việc sử dụng các nguồn kinh phí khác khi biênsoạn chương trình, giáo trình.

II. NỘI DUNGVÀ MỨC CHI

Điều 3.Các nội dung và mức chi chung:

5. Chi in ấn tài liệu, mua vănphòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng chương trình khung, biên soạn giáotrình: mức chi căn cứ vào nhu cầu thực tế phát sinh do thủ trưởng đơn vị quyếtđịnh và hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp.

Điều 4.Các nội dung chi và mức chi đặc thù:

1. Chi xây dựng chương trìnhkhung, chương trình môn học, giáo trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng:

a/ Chi xây dựng chương trìnhkhung:

- Chi biên soạn chương trình:25.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổngthể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét: 10.000đồng/tiết

b/ Chi xây dựng chương trình mônhọc:

- Chi biên soạn chương trình:75.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổngthể: 30.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét :20.000 đồng/tiết

c/ Chi biên soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 70.000 đồng/trangchuẩn

- Sửa chữa và biên tập tổng thể:25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi thẩm định nhận xét :35.000 đồng/trang chuẩn

d/ Chi chỉnh sửa, bổ sung chươngtrình khung, chương trình môn học, giáo trình: mức tối đa không quá 30% mức chixây dựng mới trên đây.

2. Chi xây dựng chương trìnhkhung, chương trình môn học, giáo trình cho các ngành đào tạo trung cấp chuyênnghiệp:

a/ Chi xây dựng chương trìnhkhung:

- Chi biên soạn chương trình:20.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổngthể: 15.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét :10.000 đồng/tiết

b/ Chi xây dựng chương trình mônhọc:

- Chi biên soạn chương trình mônhọc: 70.000 đồng/tiết

- Chi sửa chữa và biên tập tổngthể: 25.000 đồng/tiết

- Chi thẩm định nhận xét :15.000 đồng/tiết

c/ Chi biên soạn giáo trình:

- Viết giáo trình: 45.000 đồng/trangchuẩn

- Chi sửa chữa và biên tập tổngthể: 25.000 đồng/trang chuẩn

- Chi thẩm định nhận xét :20.000 đồng/trang chuẩn

d/ Chi chỉnh sửa, bổ sung chươngtrình khung và chương trình môn học, giáo trình: mức tối đa không quá 30% mứcchi xây dựng mới trên đây.

Điều 5.

Xem thêm: 8 Ứng Dụng Tạo Usb Boot Là Gì ? Những Thông Tin Bạn Cần Biết Về Usb Boot

Các mức chi quy định nêu trên là mức chi tối đa, được tính trên một tiết họcchuẩn hoặc trang biên soạn chương trình, giáo trình chuẩn, theo quy định của BộGD&ĐT.

Tuỳ theo mức độ phức tạp của từngngành học và dự toán kinh phí được giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đào tạo đượcgiao nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình căn cứ vào quy định tại Thôngtư này để xây dựng mức chi biên soạn chương trình, giáo trình phù hợp với yêu cầucông việc và khả năng kinh phí của từng cơ quan, đơn vị và thể hiện trong quychế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

III. LẬP DỰTOÁN, QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 6.Lập dự toán:

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạchxây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn họccho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, căn cứ vàocác nội dung chi và mức chi được quy định tại Thông tư này, Bộ GD&ĐT xây dựngdự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp vào dự toán kinh phí của BộGD&ĐT gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Chính phủ.

2. Căn cứ vào dự toán ngân sáchnhà nước được cơ quan có thẩm quyền thông báo, Bộ GD&ĐT phân bổ dự toán đượcgiao cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình khung và biên soạnchương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp.

3. Việc giao dự toán xây dựngchương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối vớicác ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho các đơn vị thựchiện nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định theo các hình thức:

- Thông báo dự toán kinh phí chocác đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT tương ứng với nhiệm vụ được giao. Các đơn vịthực hiện rút dự toán từ Kho bạc nhà nước để thực hiện.

Bộ GD&ĐT ký hợp đồng với đơnvị, tổ chức, cá nhân trúng thầu trong việc xây dựng chương trình khung và biênsoạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp. Việc nghiệm thu kết quả công việc và thanh quyết toánkinh phí được thực hiện theo các quy định của Hợp đồng kinh tế.

Điều 7.

Xem thêm: Tăng Ram Cho Android Chưa Root, Tăng Tốc Ram Cho Điện Thoại Di Động Của Bạn

Quản lý và quyết toán:

Kinh phí xây dựng chương trìnhkhung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo Đạihọc, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp được quản lý và quyết toán theo các chếđộ tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Đối với năm 2009 kinh phí thựchiện xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các mônhọc đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứusửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư TW; - TTCP, các PTTCP; - VPQH, VP Chủ tịch nước, VPCP; - VPTƯ và các Ban của Đảng; - TAND, Viện KSNDTC; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở TC, Sở GD&ĐT, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục kiểm tra VB- Bộ Tư pháp; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website BTC - Lưu: VT, Vụ HCSN