STDLIB.H LÀ GÌ

  -  

Trong C cũng cấp cho sẵn cho tất cả những người lập trình khá nhiều thư viện nhằm hỗ trợ thực hiện mau lẹ một nhiệm vụ. Nếu khách hàng đã từng học tập về ngữ điệu C căn bạn dạng chắc hẳn vẫn quá không còn xa lạ với các thư viện: , , …ngoài ra, ngôn ngữ C còn cung ứng một số thư viện thêm ở bảng bên dưới:

Tên thư việnMô tả
#include Thư viện C cung cấp một macro call là assert hoàn toàn có thể được áp dụng để khám nghiệm một trả định được tạo bởi vì chương trình cùng in một thông tin chẩn đoán search lỗi nếu đưa định này là false.

Bạn đang xem: Stdlib.h là gì

#include Thư viện cách xử trí và kiểm soát và ánh xạ những ký tự.
#include Thư viện định nghĩa biến nguyên errno, được tùy chỉnh cấu hình bởi system call.
#include Thư viện hỗ trợ các hằng số liên quan đến quý hiếm số vào phạm vi số thực.
#include Thư viện xác định các nằm trong tính đa dạng và phong phú của những kiểu biến đổi khác nhau.
#include Thư viện định nghĩa các thiết lập riêng về vị trí, chẳng hạn như định dạng date với các biểu tượng về currency
#include Thư viện hỗ trợ các hằng số và những hàm toán học.
#include Thư viện quan niệm một kiểu biến đổi sig_atomic_t, nhì lời điện thoại tư vấn hàm, và một số macro nhằm xử lý các tín hiệu không giống nhau được report trong khi tiến hành một chương trình.
#include Thư viện tư tưởng một kiểu biến va_list với 3 macro mà hoàn toàn có thể được sử dụng để lấy các thông số trong một hàm khi số tham số là chưa được biết.
#include Thư viện chuẩn định nghĩa các kiểu biến hóa và macro đa dạng.
#include Thư viện chuẩn chỉnh định nghĩa 3 đẳng cấp biến, một số trong những macro và các hàm nhiều chủng loại để triển khai input cùng output.
#include Thư viện cung ứng các hàm được sử dụng để cung cấp phát bộ nhớ lưu trữ động.
#include Thư viện cung cấp các hàm giải pháp xử lý chuỗi.
#include Thư viện cung cấp các hàm giải pháp xử lý và làm việc với kiểu thời gian.
2. Những hàm gồm sẵn vào C

Các hàm được tạo nên và ở trong trong một trong những thư viện chuẩn trong C nhằm mục đích mục đích tiện nghi hơn trong bài toán lập trình. Trong thừa trình thao tác làm việc với C một phương pháp căn bản, họ đã từng call và sử dụng các hàm như printf() xuất xắc scanf() trong tủ sách để thực hiện các thao tác làm việc nhập xuất căn bản. Tuy nhiên, trong C còn hỗ trợ thêm nhiều các hàm nằm trong số thư viện chuẩn chỉnh khác nhằm sử dụng cho những mục đích khác nhau:

Tên hàmMô tả
abort()Hàm được sử dụng hoàn thành thực thi chương trình một giải pháp bất thường.
abs()Trả về trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những nguyên đầu vào.
atexit()Được thực hiện để điện thoại tư vấn hàm func khi chương trình kết thúc
atof()Chuyển thay đổi một chuỗi từ bỏ str sang trọng số thực (double)
atoi()Chuyển thay đổi một chuỗi từ bỏ str thanh lịch số nguyên (int)
atol()Chuyển đổi một chuỗi từ str sang kiểu dáng long int
calloc()Cấp phát bộ lưu trữ được yêu mong và trả về một nhỏ trỏ tới nó.
ldiv()Chia tử số cho mẫu số
exit()Kết thúc quá trình đang gọi.
fclose()Đóng file đã được mở.
ferror()Kiểm tra lỗi lúc mở file.
fflush()Xóa bộ nhớ lưu trữ đệm áp ra output của một Stream.
fgetc()Lấy ký kết tự tiếp nối (một unsigned char) từ bỏ Stream
fgetpos()Lấy địa điểm file lúc này của Stream cùng ghi nó tới pos
fgets()Đọc một mẫu từ Stream đã mang đến và lưu trữ nó vào vào chuỗi được trỏ bởi str.
fopen()Mở file theo chính sách định trước.
fprintf()Gửi output đã được định dạng cho tới một Stream.

Xem thêm: Error - Family Uchiha (In Canon)

fputc()Ghi một ký tự (một unsigned char) đang được khẳng định bởi tham số char cho tới Stream sẽ cho.
fputs()Ghi một chuỗi tới Stream đang xác định.
fread()Đọc tài liệu từ Stream vào trong 1 mảng được trỏ tới.
free()Giải phóng bộ lưu trữ đã được cấp phát trước đó bởi một lời điện thoại tư vấn tới calloc, malloc, hoặc realloc.
fscanf()Đọc input đã được định dạng từ một Stream.
fwrite()Ghi dữ liệu từ mảng được trỏ vì chưng ptr cho tới Stream đang cho.
getc()Lấy ký tự sau đó (một unsigned char) trường đoản cú Stream đang cho
getchar()Lấy một ký kết tự (một unsigned char) tự stdin
gets()Đọc một loại từ stdin và lưu trữ nó phía bên trong chuỗi được trỏ vị str
malloc()Cấp phát bộ lưu trữ được yêu ước và trả về một bé trỏ tới nó.
memcpy()Sao chép n ký tự trường đoản cú str2 cho tới str1.
memchr()Tìm kiếm sự xuất hiện thứ nhất của ký tự c (một unsigned char) vào n byte đầu tiên của chuỗi được trỏ tới bởi vì tham số str.
memcmp()So sánh n byte đầu của nhì chuỗi str1 cùng str2.
memset()Sao chép ký tự c (một unsigned char) cho tới n ký tự đầu tiên của chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.
printf()Gửi output đã được định dạng cho tới một stdout.
putc()Ghi một ký tự (một unsigned char) được xác minh bởi tham số char tới Stream sẽ cho.
putchar()Ghi một ký tự (một unsigned char) đã được khẳng định bởi thông số char cho tới stdout.
puts()Ghi một chuỗi str cho tới stdout (không ghi ký tự null).
remove()Xóa filename đã mang lại để nó không thể truy vấn được nữa.
rename()Đổi tên tệp tin thành tên mới.
scanf()Đọc input đã có được định dạng tự stdin.
strchr()Tìm tìm sự xuất hiện thứ nhất của ký tự c (một unsigned char) vào chuỗi được trỏ tới vị tham số str.
strcmp()So sánh chuỗi được trỏ tới vị str1 với chuỗi được trỏ tới vị str2.
strcpy()Sao chép chuỗi được trỏ tới vày str2 cho tới str1.
strlen()Độ lâu năm của chuỗi str (không bao gồm ký từ null kết thúc).

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi " Data Execution Prevention Là Gì ? Lỗi Do Tràn Bộ Nhớ Đệm Và Cách Khắc Phục

strncat()Nối chuỗi new vào sau chuỗi ban đầu
Trong những bài xích sau, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào các hàm được nói ở bên trên. Để thực hiện được các hàm bên trên một cách thuận lợi bạn hiểu hãy chắc chắn rằng rằng bạn dạng thân đã bao gồm kiển thức căn phiên bản về ngữ điệu C.


Facebook TwitterLinkedin,%20,%20...h1strong1.%20Các%20thư%20viện%20chuẩn%20trong%20C/strong/h1Trong%20C%20cũng%20cấp%20sẵn%20cho%20người%20lập%20trình%20khá%20nhiều%20thư%20viện%20nhằm%20hỗ%20trợ%20thực%20hiện%20nhanh%20chóng%20một%20nhiệm%20vụ.%20Nếu%20như%20bạn%20đã%20từng%20học%20về%20ngôn%20ngữ%20C%20căn%20bản%20chắc%20hẳn%20đã%20quá%20quen%20thuộc%20với%20các%20thư%20viện:%20,%20,%20...ngoài%20ra,%20ngôn%20ngữ%20C%20còn%20cung%20cấp%20một%20số%20thư%20viện%20bổ%20xung%20ở%20bảng%20bên%20dưới:tabletbodytrtdstrongTên%20thư%20viện/strong/tdtdstrongMô%20tả/strong/td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20C%20cung%20cấp%20một%20macro%20gọi%20là%20assert%20có%20thể%20được%20sử%20dụng%20để%20kiểm%20tra%20một%20giả%20định%20được%20tạo%20bởi%20chương%20trình%20và%20in%20một%20thông%20báo%20chẩn%20đoán%20tìm%20lỗi%20nếu%20giả%20định%20này%20là%20false./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20xử%20lý%20và%20kiểm%20tra%20và%20ánh%20xạ%20các%20ký%20tự./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20định%20nghĩa%20biến%20nguyên%20errno,%20được%20thiết%20lập%20bởi%20system%20call./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20cung%20cấp%20các%20hằng%20số%20liên%20quan%20đến%20giá%20trị%20số%20trong%20phạm%20vi%20số%20thực./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20xác%20định%20các%20thuộc%20tính%20đa%20dạng%20của%20các%20kiểu%20biến%20khác%20nhau./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20định%20nghĩa%20các%20thiết%20lập%20riêng%20về%20vị%20trí,%20chẳng%20hạn%20như%20định%20dạng%20date%20và%20các%20biểu%20tượng%20về%20currency/td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20cung%20cấp%20các%20hằng%20số%20và%20các%20hàm%20toán%20học./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20định%20nghĩa%20một%20kiểu%20biến%20sig_atomic_t,%20hai%20lời%20gọi%20hàm,%20và%20một%20số%20macro%20để%20xử%20lý%20các%20tín%20hiệu%20khác%20nhau%20được%20báo%20cáo%20trong%20khi%20thực%20thi%20một%20chương%20trình./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20định%20nghĩa%20một%20kiểu%20biến%20va_list%20và%203%20macro%20mà%20có%20thể%20được%20sử%20dụng%20để%20lấy%20các%20tham%20số%20trong%20một%20hàm%20khi%20số%20tham%20số%20là%20chưa%20được%20biết./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20chuẩn%20định%20nghĩa%20các%20kiểu%20biến%20và%20macro%20đa%20dạng./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20chuẩn%20định%20nghĩa%203%20kiểu%20biến,%20một%20số%20macro%20và%20các%20hàm%20đa%20dạng%20để%20thực%20hiện%20input%20và%20output./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20cung%20cấp%20các%20hàm%20được%20sử%20dụng%20để%20cấp%20phát%20bộ%20nhớ%20động./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20cung%20cấp%20các%20hàm%20xử%20lý%20chuỗi./td/trtrtd#include%20/tdtdThư%20viện%20cung%20cấp%20các%20hàm%20xử%20lý%20và%20thao%20tác%20với%20kiểu%20thời%20gian./td/tr/tbody/tableh1strong2.%20Các%20hàm%20có%20sẵn%20trong%20C/strong/h1Các%20hàm%20được%20tạo%20ra%20và%20thuộc%20trong%20một%20số%20thư%20viện%20chuẩn%20trong%20C%20nhằm%20mục%20đích%20tiện%20lợi%20hơn%20trong%20việc%20lập%20trình.%20Trong%20quá%20trình%20làm%20việc%20với%20C%20một%20cách%20căn%20bản,%20chúng%20ta%20đã%20từng%20gọi%20và%20sử%20dụng%20các%20hàm%20như%20strongprintf()/strong%20hay%20strongscanf()/strong%20trong%20thư%20viện%20strong/strong%20để%20thực%20hiện%20các%20thao%20tác%20nhập%20xuất%20căn%20bản.%20Tuy%20nhiên,%20trong%20C%20còn%20cung%20cấp%20thêm%20nhiều%20các%20hàm%20nằm%20trong%20các%20thư%20viện%20chuẩn%20khác%20để%20sử%20dụng%20cho%20các%20mục%20đích%20khác%20nhau:tabletbodytrtdstrongTên%20hàm/strong/tdtdstrongMô%20tả/strong/td/trtrtdabort()/tdtdHàm%20được%20sử%20dụng%20ngừng%20thực%20thi%20chương%20trình%20một%20cách%20bất%20thường./td/trtrtdabs()/tdtdTrả%20về%20trị%20tuyệt%20đối%20của%20một%20số%20nguyên%20đầu%20vào./td/trtrtdatexit()/tdtdĐược%20sử%20dụng%20để%20gọi%20hàm%20strongfunc/strong%20khi%20chương%20trình%20kết%20thúc/td/trtrtdatof()/tdtdChuyển%20đổi%20một%20chuỗi%20từ%20str%20sang%20số%20thực%20(double)/td/trtrtdatoi()/tdtdChuyển%20đổi%20một%20chuỗi%20từ%20str%20sang%20số%20nguyên%20(int)/td/trtrtdatol()/tdtdChuyển%20đổi%20một%20chuỗi%20từ%20str%20sang%20kiểu%20long%20int/td/trtrtdcalloc()/tdtdCấp%20phát%20bộ%20nhớ%20được%20yêu%20cầu%20và%20trả%20về%20một%20con%20trỏ%20tới%20nó./td/trtrtdldiv()/tdtdChia%20tử%20số%20cho%20mẫu%20số/td/trtrtdexit()/tdtdKết%20thúc%20tiến%20trình%20đang%20gọi./td/trtrtdfclose()/tdtdĐóng%20file%20đã%20được%20mở./td/trtrtdferror()/tdtdKiểm%20tra%20lỗi%20khi%20mở%20file./td/trtrtdfflush()/tdtdXóa%20bộ%20nhớ%20đệm%20đầu%20ra%20của%20một%20Stream./td/trtrtdfgetc()/tdtdLấy%20ký%20tự%20kế%20tiếp%20(một%20unsigned%20char)%20từ%20Stream/td/trtrtdfgetpos()/tdtdLấy%20vị%20trí%20file%20hiện%20tại%20của%20Stream%20và%20ghi%20nó%20tới%20pos/td/trtrtdfgets()/tdtdĐọc%20một%20dòng%20từ%20Stream%20đã%20cho%20và%20lưu%20trữ%20nó%20vào%20trong%20chuỗi%20được%20trỏ%20bởi%20str./td/trtrtdfopen()/tdtdMở%20file%20theo%20chế%20độ%20định%20trước./td/trtrtdfprintf()/tdtdGửi%20output%20đã%20được%20định%20dạng%20tới%20một%20Stream./td/trtrtdfputc()/tdtdGhi%20một%20ký%20tự%20(một%20unsigned%20char)%20đã%20được%20xác%20định%20bởi%20tham%20số%20char%20tới%20Stream%20đã%20cho./td/trtrtdfputs()/tdtdGhi%20một%20chuỗi%20tới%20Stream%20đã%20xác%20định./td/trtrtdfread()/tdtdĐọc%20dữ%20liệu%20từ%20Stream%20vào%20một%20mảng%20được%20trỏ%20tới./td/trtrtdfree()/tdtdGiải%20phóng%20bộ%20nhớ%20đã%20được%20cấp%20phát%20trước%20đó%20bởi%20một%20lời%20gọi%20tới%20calloc,%20malloc,%20hoặc%20realloc./td/trtrtdfscanf()/tdtdĐọc%20input%20đã%20được%20định%20dạng%20từ%20một%20Stream./td/trtrtdfwrite()/tdtdGhi%20dữ%20liệu%20từ%20mảng%20được%20trỏ%20bởi%20ptr%20tới%20Stream%20đã%20cho./td/trtrtdgetc()/tdtdLấy%20ký%20tự%20kế%20tiếp%20(một%20unsigned%20char)%20từ%20Stream%20đã%20cho/td/trtrtdgetchar()/tdtdLấy%20một%20ký%20tự%20(một%20unsigned%20char)%20từ%20stdin/td/trtrtdgets()/tdtdĐọc%20một%20dòng%20từ%20stdin%20và%20lưu%20trữ%20nó%20bên%20trong%20chuỗi%20được%20trỏ%20bởi%20str/td/trtrtdmalloc()/tdtdCấp%20phát%20bộ%20nhớ%20được%20yêu%20cầu%20và%20trả%20về%20một%20con%20trỏ%20tới%20nó./td/trtrtdmemcpy()/tdtdSao%20chép%20n%20ký%20tự%20từ%20strongstr2%20tới%20str1/strong./td/trtrtdmemchr()/tdtdTìm%20kiếm%20sự%20xuất%20hiện%20đầu%20tiên%20của%20ký%20tự%20c%20(một%20unsigned%20char)%20trong%20n%20byte%20đầu%20tiên%20của%20chuỗi%20được%20trỏ%20tới%20bởi%20tham%20số%20str./td/trtrtdmemcmp()/tdtdSo%20sánh%20n%20byte%20đầu%20của%20hai%20chuỗi%20str1%20và%20str2./td/trtrtdmemset()/tdtdSao%20chép%20ký%20tự%20c%20(một%20unsigned%20char)%20tới%20n%20ký%20tự%20đầu%20tiên%20của%20chuỗi%20được%20trỏ%20tới%20bởi%20tham%20số%20str./td/trtrtdprintf()/tdtdGửi%20output%20đã%20được%20định%20dạng%20tới%20một%20stdout./td/trtrtdputc()/tdtdGhi%20một%20ký%20tự%20(một%20unsigned%20char)%20được%20xác%20định%20bởi%20tham%20số%20char%20tới%20Stream%20đã%20cho./td/trtrtdputchar()/tdtdGhi%20một%20ký%20tự%20(một%20unsigned%20char)%20đã%20được%20xác%20định%20bởi%20tham%20số%20char%20tới%20stdout./td/trtrtdputs()/tdtdGhi%20một%20chuỗi%20str%20tới%20stdout%20(không%20ghi%20ký%20tự%20null)./td/trtrtdremove()/tdtdXóa%20filename%20đã%20cho%20để%20nó%20không%20thể%20truy%20cập%20được%20nữa./td/trtrtdrename()/tdtdĐổi%20tên%20file%20thành%20tên%20mới./td/trtrtdscanf()/tdtdĐọc%20input%20đã%20được%20định%20dạng%20từ%20stdin./td/trtrtdstrchr()/tdtdTìm%20kiếm%20sự%20xuất%20hiện%20đầu%20tiên%20của%20ký%20tự%20c%20(một%20unsigned%20char)%20trong%20chuỗi%20được%20trỏ%20tới%20bởi%20tham%20số%20str./td/trtrtdstrcmp()/tdtdSo%20sánh%20chuỗi%20được%20trỏ%20tới%20bởi%20str1%20với%20chuỗi%20được%20trỏ%20tới%20bởi%20str2./td/trtrtdstrcpy()/tdtdSao%20chép%20chuỗi%20được%20trỏ%20tới%20bởi%20str2%20tới%20str1./td/trtrtdstrlen()/tdtdĐộ%20dài%20của%20chuỗi%20str%20(không%20bao%20gồm%20ký%20tự%20null%20kết%20thúc)./td/trtrtdstrncat()/tdtdNối%20chuỗi%20mới%20vào%20sau%20chuỗi%20ban%20đầu/td/tr/tbody/tableTrong%20những%20bài%20sau,%20chúng%20ta%20sẽ%20đi%20chi%20tiết%20hơn%20vào%20các%20hàm%20được%20đề%20cập%20ở%20bên%20trên.%20Để%20sử%20dụng%20được%20các%20hàm%20trên%20một%20cách%20dễ%20dàng%20bạn%20đọc%20hãy%20chắc%20chắn%20rằng%20bản%20thân%20đã%20có%20kiển%20thức%20căn%20bản%20về%20ngôn%20ngữ%20C." target="_blank">Pinterest