Retirement Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Retirement là gì

*
*
*

retirement
*

retirement /ri"taiəmənt/ danh từ sự ẩn dậtto live in retirement: sinh sống ẩn dật nơi hẻo lánh, khu vực ẩn dật sự về hưu, sự thôi (làm bài toán kinh doanh...) (quân sự) sự rút lui (thể dục,thể thao) sự vứt cuộc (tài chính) sự rút về, sự cấm đoán lưu hành (một loại tiền...)
Lĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngsự về hưuFund for the retirement of staff members of the Unionquỹ giành riêng cho công chức hưu trí của hiệp hộidata mix retirementsự rút tập dữ liệuearly retirement benefittiền trợ cung cấp về hưu nonnormal retirement of fixed assetssự thu về các tài sản nuốm địnhretirement agetuổi về hưuretirement benefittiền trợ cung cấp hưu bổngkhông cho lưu hànhkhông cho lưu hành (một nhiều loại tiền...)nghỉ hưucompulsory retirement: sự nghỉ hưu bắt buộcdisability retirement: sự nghỉ hưu vị tàn phếexecutive retirement: sự nghỉ hưu của (các) cán bộoptional retirement: sự nghỉ hưu nhiệm ýretirement age: tuổi nghỉ hưuretirement allowance: tiền nghỉ ngơi hưuretirement annuity: niên kim nghỉ ngơi hưuretirement on trương mục of age: nghỉ ngơi hưu vì chưng đến tuổi quy địnhretirement plan: chiến lược nghỉ hưuretirement plan: chính sách nghỉ hưuretirement rate: tỉ lệ nghỉ hưuretirement rate: tỉ lệ về hưu (của công nhân viên)retirement relief: bớt thuế lãi vốn khi sẽ nghỉ hưuretirement savings plan: kế hoạch tiết kiệm nghỉ hưuretirement system: chế độ nghỉ hưuvoluntary retirement: nghỉ hưu tự nguyệnrút luirút vềdate of retirement: ngày rút về (không mang đến lưu hành)partial retirement of shipping document: sự rút về từng phần chứng từ chở hàngsự rút vềpartial retirement of shipping document: sự rút về từng phần hội chứng từ chở hàngsự thanh toán giao dịch hết (hối phiếu)sự trả hếtsự về hưuearly retirement: sự về hưu nonthải loạivề hưuearly retirement: sự về hưu nonretirement age: tuổi về hưuapplication for retirement of billsđơn xin rút lại phiếu khoánassets retirementsự thải trừ tài sản (vì không sử dụng được nữa)debt retirementthu hồi nợdepreciation by retirement methodkhấu hao bằng cách thức phế thải thiết bịemployee retirement fundquỹ hưu bổng của công nhân viên cấp dưới chứcemployee retirement fundqũy hưu bổng của công nhân viên cấp dưới chứcindividual retirement accounttài khoản hưu trí cá nhânindividual retirement accounttài khoản lương hưu cá nhânindividual retirement account rolloverchuyển dịch tài khoản hưu trí cá nhân. Individual retirement savings programkế hoạch tiết kiệm chi phí lương hưu cá nhânnormal retirement agetuổi hưu trí bình thườngregistered retirement savings plankế hoạch tiết kiệm ngân sách và chi phí cho thời hạn hưu trí bao gồm đăng kýretirement agetuổi hưuretirement annuityniên kim hưu tríretirement annuitytiền trợ cấp cho hưu trí hàng nămretirement annuity insurance policyđơn bảo hiểm niêm kim hưu tríretirement annuity policyđơn bảo hiểm niên kim hưu tríretirement by instalmentsự thanh toán, trả chi phí (hối phiếu) làm những kỳ o sự thôi việc o sự rút về, sự thu hẹp lại § normal retirement of fixed assets : sự thu hẹp về các tài sản cố định

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): retiree, retirement, retire, retired


*Xem thêm: The World'S Hardest Game On Crazygames, World'S Hardest Game

*

*

retirement

Từ điển Collocation

retirement noun

ADJ. early, premature A knee injury forced him into premature retirement. | active | comfortable, happy He provided for a comfortable retirement by selling the business. | compulsory, enforced compulsory retirement at 60 her enforced retirement from the sport

VERB + RETIREMENT consider, look forward to, think about | approach, be close to, near | plan (for), prepare for, provide for helping you khổng lồ plan your retirement | reach | announce | go into | come out of He is going lớn come out of retirement for this one last concert. | force sb into | mark They presented him with an engraved watch khổng lồ mark his retirement. | enjoy, spend I intend to lớn spend my retirement travelling.

RETIREMENT + NOUN age | benefits, package, pension | gift, các buổi party | trang chủ

PREP. after/before (your) ~ After her retirement from the stage she began lớn drink. | at (your) ~ Your pension plan provides a cash lump sum at retirement. | for (your) ~ saving for her retirement | in (your) ~ His father was now living in retirement in France. She has found a new hobby in her retirement. | on (your) ~ a gift from the firm on his retirement | until (your) ~ He remained in the post until his retirement last year. | ~ as her retirement as sales director | ~ at retirement at fifty-five | ~ from his retirement from first-class cricket

PHRASES the age of retirement The age of retirement for all employees is 60. | take early retirement The company suggested that he should take early retirement. | wish sb a long and happy retirement

Từ điển WordNet


n.

the state of being retired from one"s business or occupationwithdrawal from your position or occupation


Xem thêm: Top Cách Lấy Mật Khẩu Wifi Từ Điện Thoại

Bloomberg Financial Glossary

退修|退役|报废退修,退役,报废Removal from circulation of stock or bonds that have been reacquired or redeemed.

English Synonym & Antonym Dictionary

retirementsant.: access