Memorial Là Gì

  -  
*tính từ
 (thuộc) kỷ niệm; nhằm ghi lưu giữ, nhằm kỷ niệm
 memorial service
 lễ tróc nã điệu
*danh từ
 đài kỷ niệm, tượng kỷ niệm; đồ gia dụng kỷ niệm
 war memorial
 đài liệt sĩ

memorialn.1) khổng lồ build, erect, put up a memorial 2) to lớn unveil a memorial 3) a war memorial 4) a memorial to
memorial▸ noun1
the war memorial: MONUMENT, cenotaph, mausoleum; statue, plaque, cairn; shrine; tombstone, gravestone, headstone.

Bạn đang xem: Memorial là gì

2the Festschrift is a memorial khổng lồ his life"s work: TRIBUTE, testimonial; remembrance, memenkhổng lồ.▸ adjective a memorial service: COMMEMORATIVE, remembrance, commemorating; monumental.

Xem thêm: " Cảnh Sát Hình Sự Bắc Đại Bàng ” Ngày Ấy Và Bây Giờ, Bắc Đại Bàng Cảnh Sát Hình Sự


■ di tích
memorial center: trung vai trung phong di tích
■ lưu giữ niệm
memorial building: bên lưu niệm
memorial center: trung vai trung phong lưu giữ niệm
memorial hall: chống lưu lại niệm
memorial house: đơn vị lưu lại niệm
Lĩnh vực: xây dựng
■ đài tưởng niệm
patriotic-war-dead memorial: đài tưởng vọng liệt sĩ
■ kỷ niệm
erect a memorial: dựng dài kỷ niệm
memorial building: công ty kỷ niệm
■ tượng đài
memorial arch
■ vòm tưởng niệm

* tính từ - (thuộc) kỷ niệm; để ghi nhớ, để đáng nhớ - (thuộc) ký ức . Memorial Day - (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) ngày đồng chí trận vong (30 tháng 5) . memorial service - lễ truy điệu* danh từ - đài đáng nhớ, tượng kỷ niệm; vật lưu niệm war memorial ~ đài liệt sĩ - (số nhiều) bạn dạng ghi chép; phiên bản ghi niên đại - (nước ngoài giao) thông điệp - 1-1 thỉnh nguyện, bản kiến nghị
memorial■ noun 1》 a structure or statue established in memory of a person or sự kiện. ⁃ intended to lớn commemorate someone or something: a memorial service. 2》 chiefly historical a statement of facts, especially as the basis of a petition. ⁃ a written record. Derivatives
memorialistnoun memorialize or memorialiseverb OriginME: from late L. memoriale "record, memory", from L. memorialis "serving as a reminder".
noun1.
a recognition of meritorious service ( Freq. 1) • Syn: commemoration , remembrance• Derivationally related forms: remember (for: remembrance ), commemorate (for: commemoration ), memorialize Hypernyms: recognition , credit Hyponyms: epitaph , festschrift2.

Xem thêm: Các Nhiệm Vụ Trong Diablo 2, Nhiều Bạn Vẫn Chưa Biết Làm Nhiệm Vụ

a written statement of facts submitted in conjunction with a petition khổng lồ an authority Hypernyms: message , nội dung , subject matter , substance3. a structure erected lớn commemorate persons or events • Syn: monument• Derivationally related forms: monumental (for: monument ), memorialize Hypernyms: structure , construction Hyponyms:brass , memorial tablet , plaque , cenotaph , empty tomb , gravestone , headstone , tombstone , megalith , megalithic structure , national monument , pantheon , Seven Wonders of the Ancient World , Seven Wonders of the World , triumphal arch • Instance Hyponyms: Lincoln Memorial , Pyramid , Great Pyramid , Pyramids of Egypt , Statue of Liberty , Washington Monument