Journal entry là gì

  -  

Phép tịnh tiến journal entry thành giờ đồng hồ vhpi.vnệt là: Bút toán, mục cam kết sự (ta đã tìm được phép tịnh tiến 2). những câu mẫu gồm journal entry chứa ít nhất 35 phép tịnh tiến.


*

*

* Sưu tập kế hoạch sử cá thể hoặc mái ấm gia đình của em bằng phương pháp sử dụng đều điều ghi chép vào nhật ký, hình hình ảnh và sách vở quan trọng.

Bạn đang xem: Journal entry là gì


In his journal entry for 29 September he used the word rabiforçado, modern Spanish rabihorcado or forktail.
Trong nhật ký của ông ngày 29 mon 9, ông đã thực hiện từ rabiforçado, giờ đồng hồ Tây Ban Nha tân tiến là rabihorcado giỏi forktail.
If you read the journal entries of those pioneers, you see the miracle of faith drivhpi.vnng out doubt và fear.
Nếu anh chị em đọc những tác phẩm nhật ký của không ít người chi phí phong đó, các bạn em thấy sự vhpi.vn diệu của đức tin đã làm xua đi sự ngờ vực và hại hãi.
They can write, type, or draw their journal entry, or they can even record themselves telling a story with a voice recorder.
Họ hoàn toàn có thể vhpi.vnết, đánh máy, hoặc vẽ vào nhật ký của họ, hoặc chúng ta còn có thể dùng trang bị ghi âm nhằm thu âm mình nhắc một câu chuyện.
She is also the editor of Trần dần – Ghi: 1954-1960 (Paris: TD Mémoire, 2001), a collection of trần Dần"s journal entries.
Bà còn là một người biên soạn quyển Trần dần – Ghi: 1954-1960 (Paris, TD Mémoire, 2001), một tuyển tập các bài báo của nai lưng Dần.
In that same year, she released a book called Survhpi.vnvhpi.vnng Suicide which contains her journal entries from the two years after her sister"s death.
Cùng năm đó, Anna cũng xuất phiên bản một cuốn sách tên Survhpi.vnvhpi.vnng Suicide bao gồm những mẩu nhật cam kết ghi chép trong 2 năm kể ngày em gái mất.
One day someone in my family was struggling and I wasn’t sure what khổng lồ say khổng lồ her, but then I was prompted khổng lồ read her one of my journal entries.
Một hôm, bao gồm một bạn trong mái ấm gia đình tôi đang chạm mặt khó khăn cùng tôi đã không biết chắc bắt buộc nói gì với người ấy, nhưng kế tiếp tôi đã làm được thúc giục nhằm đọc cho tất cả những người ấy nghe trong những điều tôi ghi vào nhật ký của mình.
Web-based fiction dates khổng lồ the earliest days of the World Wide Web, including the extremely popular The Spot (1995–1997), a tale told through characters" journal entries & interactivhpi.vnty with its audience.
Văn học tập mạng đã song hành từ những ngày trước tiên của World Wide Web, bao gồm tác phẩm lừng danh The Spot (1995–1997), là câu chuyện được đề cập như những dòng nhật ký kết của nhân đồ dùng kết phù hợp với sự tác động cùng độc giả.

Xem thêm: Ngoại Tỉ Là Gì? Trung Tỉ Là Gì ? Ngoại Trung Gì? Khái Niệm Trung Tỉ, Ngoại Tỉ


Wilberforce sensed a call from God, writing in a journal entry in 1787 that "God Almighty has set before me two great objects, the suppression of the Slave Trade & the Reformation of Manners ".
Wilberforce cảm nhận được ơn gọi của Thiên Chúa, năm 1787 ông vhpi.vnết trong nhật ký, "Thiên Chúa toàn năng để trước tôi hai kim chỉ nam lớn, trấn áp vhpi.vnệc buôn bán nô lệ và cầm cố đổi thực chất con người."
Last Flight (1937) features the periodic journal entries she sent back to lớn the United States during her world flight attempt, published in newspapers in the weeks prior khổng lồ her final departure from New Guinea.
Chuyến cất cánh cuối (1937) (tên cội Last flight) bao gồm những mục nhật kí định kì Earhart gởi về Mỹ trong nỗ lực cố gắng bay xung quanh địa cầu của bà, được xuất bạn dạng trên báo vào đầy đủ tuần trước khi bà ra khỏi New Guinea.
If the total wages for the 4 Fridays in June are $1000.00 ($250.00 per week or $50.00 per day), "Imaginary company Ltd." will make routine journal entries for wage payments at the kết thúc of each week.
Nếu tổng số chi phí lương mang lại 4 sản phẩm Sáu trong tháng Sáu là $ 1000.00 ($ 250.00 hàng tuần hoặc $ 50.00 mỗi ngày), "Imaginary Company Ltd." sẽ thực hiện các mục nhật ký thường thì cho các khoản thanh toán giao dịch tiền lương vào cuối mỗi tuần.
Sample general journal entry for depreciation Depreciation expenses: building... Debit = $150, under expenses in retained earnings Accumulated depreciation: building... Credit = $150, under assets The balance sheet valuation for an asset is the asset"s cost basis minus accumulated depreciation.
Mẫu ghi tầm thường cho khấu hao túi tiền khấu hao: xây dựng... Ghi nợ = $ 150, dưới túi tiền trong thu nhập giữ lại Khấu hao lũy kế: xây dựng... Tín dụng = $ 150, theo tài sản Định giá chỉ bảng bằng vận kế toán mang đến một gia tài là cơ sở chi phí của tài sản trừ đi khấu hao lũy kế.
The term ice-cream headache has been in use since at least January 31, 1937, contained in a journal entry by Rebecca Timbres published in the 1939 book We Didn"t Ask Utopia: A Quaker Family in Sovhpi.vnet Russia.
Khái niệm nhức đầu khi nạp năng lượng kem đã được áp dụng từ tối thiểu là 31 tháng năm 1937, vào một mục của Rebecca Timbres xuất bạn dạng trong cuốn sách năm 1939 cửa hàng chúng tôi không yêu ước Utopia: Một mái ấm gia đình Quaker sinh sống Liên Xô.
Another journal entry reads: “The ... Miracle for me occurred in the Family History office of Mel Olsen who presented me with a printout of all my known ancestral pedigrees taken from the update of the Ancestral tệp tin computerized records sent into the genealogical society.
Một điều không giống được ghi vào nhật ký: “Phép lạ đối với tôi xẩy ra trong văn phòng lịch sử Gia Đình của Mel Olsen, là bạn đã đưa mang đến tôi một bạn dạng in tất cả các biểu thứ phả hệ tiên nhân mà tôi hiểu rằng lấy từ những hồ sơ Tài Liệu tổ tông gửi vào hội gia phả sẽ được cập nhật và vhpi.vn tính hóa.
As I have read back over my journal entry to lớn understand & learn more from the experience I had as a missionary, I have realized that although I had read in the Book of Mormon before, what happened in Beaumont that morning was different because I was different.
Khi hiểu lại mọi điều ghi trong nhật ký của chính bản thân mình để hiểu với học thêm từ tởm nghiệm của bản thân mình khi là người truyền giáo, tôi đã nhận được thấy rằng tuy vậy tôi sẽ đọc Sách mang Môn trước đó nhưng lại điều đã xảy ra ở Beaumont vào buổi sáng ấy thì khác biệt vì tôi khác biệt.

Xem thêm: Tải Game 7 Viên Ngọc Rồng Đại Chiến Đánh Nhau 2 Người, Game 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp


In the course of this process I found an old journal with sporadic entries from the years 1951 to 1954.