HỘI QUÁN TÌNH VÕ LÂM

  -  

Phụng Nhi xin thông báo phần ttận hưởng mặt hàng tuần của chức năng Đại Hội Võ Lâm, những đồ vật - thứ phđộ ẩm vào phần thưởng sẽ tiến hành cập nhật thường xuyên đến tương xứng với từng phiên bản.Bạn đã xem: Hội quán tình võ lâm

Thời gian

- Làm new số điểm với BXH: 23h59 công ty nhật mặt hàng tuần.

Phần thưởng

Phần quà TOPhường 10:

TOPPhần thưởng
1Rương Hoàng Klặng Môn Phái (x1)
*

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói Nguyên liệu khiếp mạch nhỏ (x800)
Lam Tbỏ Tinch 3 (x80)

Bắc Đẩu Luyện Klặng Thuật (x50)

Bàn Long Văn Tinc Lễ Bao (x2)

Tinch Tinch Khoáng Lễ Bao (x2)

Giá Sách (x180)

Mhình ảnh Thần Mã (x10)

2

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói Nguyên liệu gớm mạch nhỏ dại (x800)
Lam Thủy Tinc 3 (x80)
Bắc Đẩu Luyện Kyên ổn Thuật (x50)
Bí Phổ Hoàng Kyên ổn (x50)
Bàn Long Vnạp năng lượng Tinch Lễ Bao (x1)
Tinch Tinc Khoáng Lễ Bao (x1)
Mhình họa Thần Mã (x7)
38.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Nguyên vật liệu kinh mạch nhỏ dại (x600)
Lam Tdiệt Tinc 3 (x60)
Bắc Đẩu Luyện Klặng Thuật (x40)
Bí Phổ Hoàng Klặng (x40)
Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao (x1)
Tinc Tinch Khoáng Lễ Bao (x1)
Mhình ảnh Thần Mã (x5)
4 - 106.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Nguyên liệu gớm mạch nhỏ dại (x400)
Lam Tbỏ Tinch 3 (x50)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x30)
Bí Phổ Hoàng Kyên ổn (x30)

Phần vàng theo điểm

ĐiểmPhần thưởng
Trên 5003.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Các nguyên liệu tởm mạch nhỏ tuổi (x200)
Lam Tdiệt Tinc 3 (x30)
Bí Phổ Hoàng Kyên ổn (x15)
Giám Định Phù (x250)
Mhình ảnh Tích Lũy (x150)
300 - 4992 nghìn Điểm Hoa Sơn
Gói Nguyên vật liệu khiếp mạch nhỏ (x150)
Lam Tbỏ Tinh 3 (x20)
Bí Phổ Hoàng Kim (x10)
Giám Định Phù (x200)
Mảnh Tích Lũy (x100)
100 - 2991.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Các nguyên liệu tởm mạch bé dại (x100)
Lam Tdiệt Tinh 3 (x10)
Cường Hóa Phù 3 (x500)