Get by là gì

  -  
Nghĩa rộng:

Chỉ tạm đầy đủ về chi phí (câu 1); hoặc chỉ làm đc câu hỏi có tác dụng của mình ở mức lâm thời đồng ý được (câu 2) – Khủng just barely manage, financially (sentence 1) or with one’s work or responsibilities (sentence 2)

Tiếng Việt có những nên sử dụng cũng tương tự:

Đủ sinh sống, chỉ đầy đủ sinh sống, tàm nhất thời, trợ thì ổn…

Ví dụ: