Debris là gì

  -  

rác, mảnh vỡ, mảnh vụn là các bản dịch hàng đầu của "debris" thành Tiếng vhpi.vnệt. Câu dịch mẫu: I did another story on marine debris. ↔ Tôi tạo ra một câu chuyện nữa về rác thải ở biển.


There was lots of wind and debris flying around and hitting every part of my body.

Gió mạnh và các mảnh vụn bay xung quanh và trúng vào khắp người tôi.


*

*

They then search underwater for prey between and beneath stones and debris; they can also swim with their wings.

Bạn đang xem: Debris là gì


Sau đó chúng tìm kiếm thức ăn dưới mặt nước giữa và gần các hòn đá và các mảnh vụn; chúng cũng có thể bơi bằng các cánh.
Orient"s captain, Luc-Julien-Joseph Casabianca, was also wounded, struck in the face by flying debris and knocked unconscious, while his twelve-year-old son had a leg torn off by a cannonball as he stood beside his father.
Thuyền trưởng Luc-Julien-Joseph Casabianca của chiếc Orient cũng đã bị thương trúng vào mặt bằng mảnh gỗ vỡ bay và bất tỉnh, trong khi đứa con 12 tuổi của ông bị bắn bay mất chân khi đang đứng cạnh cha.
Những vệt dầu loang xuất hiện trong sáu lượt tấn công sau cùng, nhưng không có mảnh vỡ nào được phát hiện.
Witnesses said rescue teams were using heavy machinery , shovels and bare hands to dig through tons of mud and debris .
Các nhân chứng cho biết đội cứu hộ đang dùng máy móc lớn , xẻng và tay không để đào bới qua hàng tấn bùn và đống đổ nát .
This mountain of debris is actually collected by fishers every time they go into an area that"s never been fished.
Cái núi mảnh vụn này thực chất được thu thập bởi những ngư dân trong những lần họ đi biển đến những vùng chưa từng được đánh bắt trước đó.
Now, because space debris and junk has become increasingly worrisome, there have been some national and international efforts to develop technical standards to help us limit the generation of additional debris.
Hiện nay, do các mảnh vụnrác này đang ngày càng nguy hiểm, nên các quốc gia và cộng đồng quốc tế đã và đang nỗ lực đề ra các tiêu chuẩn kỹ thuật giúp chúng ta hạn chế vhpi.vnệc gia tăng thêm các mảnh vụn.
On October 1, 2013, a Model S caught fire after the vehicle hit metal debris on a highway in Kent, Washington.
This is followed by the build-up of keratin debris in small opaque plaques (Bitot"s spots) and, eventually, erosion of the roughened corneal surface with softening and destruction of the cornea (keratomalacia) and leading to total blindness.
Tiếp theo là sự tích tụ các mảnh vụn keratin thành các mảng trong mờ nhỏ (đốm Bitot) và cuối cùng là sự ăn mòn bề mặt màng sừng thô ráp với sự thoái hóa và phá hủy của giác mạc (keratomalacia) và mù toàn phần.
Debris from the gas warehouse and fireworks warehouse landed as far away as the communities of Al Safa and Jumeirah.
Early in the morning, volunteer workers from the Watch Tower Society’s branch office vhpi.vnsited the family and found them salvaging their few belongings from the debris.
Vào lúc sáng sớm, những người làm tình nguyện từ văn phòng chi nhánh Hội Tháp Canh đến thăm gia đình này, thấy họ đang lượm lại vài đồ đạc giữa đống mảnh vụn.
These guidelines are also not long-term, they"re not proactive, nor do they address the debris that"s already up there.
Những quy định này cũng không dài hạn, không chủ động, cũng như không giải quyết các mảnh vụn đã tồn tại ở đó.
Heavy machinery was brought in to protect the historic Charles Bridge in the city, as a digger with an extended 17-metre (56 ft) long arm was used to clear debris from accumulating at the bridge.

Xem thêm: Web Game Võ Lâm Chi Mộng 2 Lậu, Game Vlcm 2021 Việt Hoá, Võ Lâm Chi Mộng Lậu, Game Vlcm 2021 Việt Hoá


Máy móc hạng nặng đã được đưa vào để bảo vệ các di tích lịch sử cầu Charles trong thành phố, khi một máy đào với tầm với dài 17 m được sử dụng để xóa các mảnh vỡ tích tụ tại cây cầu.
The hope is that if the collision has enough energy, it may eject some of the debris from the collision from our dimensions, forcing it to enter into the other dimensions.
Hy vọng là nếu vụ va chạm tạo đủ năng lượng, nó có thể phóng ra một vài mảnh vụn từ các chiều không gian của chúng ta, đẩy chúng vào các chiều không gian khác.
You slam them together, and if we are right, some of the energy of that collision will go into debris that flies off into these extra dimensions.
Bạn phóng chúng vào nhau, và nếu chúng ta đúng, một phần năng lượng của sự va chạm sẽ biến thành mảnh vụn và bay vào các chiều không gian khác.
By 2 April, more than 2,500 personnel — including 1,400 soldiers and 800 police officers — were scouring debris for survhpi.vnvors.
Đến ngày 2 tháng 4, hơn 2.500 nhân vhpi.vnên- bao gồm 1.400 lính và 800 nhân vhpi.vnên cảnh sát đang tìm kiếm những mảnh vỡ cho những người sống sót.
The aircraft was flying through a hailstorm for the last 32 seconds of its ill-fated flight when it was seemingly taken down by a wind shear, hit tree tops, impacted terrain in a swamp located 3.8 nautical miles (7.0 km; 4.4 mi) ahead of the runway threshold, broke up as it crash landed and burst into flames, leavhpi.vnng a path of debris and flaming fuel 100 feet (30 m) wide and 0.8 nautical miles (1.5 km; 0.92 mi) long.
Chiếc máy bay đang bay qua một trận bão lớn cho 32 giây cuối cùng của chuyến bay xấu số của nó khi nó được dường như bị kéo xuống bởi một cắt gió, nhấn ngọn cây, địa hình ảnh hưởng trong một đầm lầy nằm 3,8 hải lý (7,0 km; 4,4 mi) về phía trước ngưỡng đường băng, chia tay vì nó sụp đổ xuống và bốc cháy, để lại một con đường của các mảnh vụn và rực nhiên liệu rộng 100 feet (30 m) và rộng 0,8 hải lý dài (1,5 km; 0,92 dặm).
So, imagine we have a certain kind of particle called a gravhpi.vnton -- that"s the kind of debris we expect to be ejected out, if the extra dimensions are real.
Vậy hãy tưởng tượng chúng ta có một loại hạt gọi là gravhpi.vnton -- đó là loại mảnh vụn mà chúng ta hy vọng sẽ phóng ra nếu các chiều không gian khác có thật.
If a retreating glacier gains enough debris, it may become a rock glacier, like the Timpanogos Glacier in Utah.
Nếu một sông băng đang dần biến mất mà có đủ các mảnh vụn đất đá, nó có thể trở thành một sông băng trầm tích, như sông băng Timpanogos ở Utah.
A subsidence crater in nearby Area 5 is home to a number of storage containers holding contaminated scrap metal and debris, and is subject to periodic monitoring of radioactivhpi.vnty levels.
Một miệng núi lửa lún ở gần Khu vực 5 là nơi lưu trữ của một số mảnh kim loại bị ô nhiễm phóng xạ và những mảnh vỡ, và phải tuân sự theo dõi định kỳ của mức độ phóng xạ.
When you walk across landscapes, it leaps up in the aftermath of your footsteps trying to grab debris.
This fits closely with the description and photographs of the material allegedly recovered five years earlier in the Roswell UFO incident (though several military officers involved later claimed this was a cover story for a real flying saucer crash with large quantities of exotic debris and even alien bodies).
Điều này rất phù hợp với mô tả và hình ảnh của tài liệu được cho là đã phục hồi năm năm trước trong sự cố UFO tại Roswell (dù một số sĩ quan quân đội sau này đã tuyên bố đây là câu chuyện che đậy về vụ tai nạn đĩa bay thực sự với số lượng lớn mảnh vụn kỳ lạ và thậm chí cả xác người ngoài hành tinh).
Debris from these two volcanoes has formed an apron on their southwestern foot that is up to 800 metres (2,600 ft) thick.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Web Game Online, Tạo Game Online (Và Tự Thiết Lập Web Game Riêng)


Các mảnh vụn từ hai ngọn núi lửa này đã tạo thành một tấm chắn ở chân phía tây nam của chúng dày lên đến 800 mét (2.600 ft).
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M