Cái chiếu tiếng anh là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vvhpi.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn ttách chiếu đất in the open air verb To radiate, lớn expose to lớn (rays) ngọn gàng đèn chiếu sáng mọi bên the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project coi chiếu phyên ổn to lớn attover a projection of films, to lớn attkết thúc a film show phim chiếu cảnh quốc gia giàu đẹp mắt the film projected the sights of a beautiful và prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous countrydanh từ Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu ở (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers to lớn line her mat seat, rank chiếu bên trên seat of honour chiếu bên dưới seat for common people màn ttách chiếu khu đất in the open air bi thiết ngủ lại chạm mặt chiếu manh thing that comes in the niông xã of timerượu cồn từ To radiate, lớn expose lớn (rays) ngọn đèn điện khắp nhà the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project coi chiếu phlặng khổng lồ attend a projection of films, to attover a film show phyên ổn chiếu cảnh tổ quốc nhiều đẹp the film projected the sights of a beautiful & prosperous country, the film showed a beautiful & prosperous country To head, to train upon chiếu hướng nam cơ mà đi lớn walk, heading south chiếu ống nthùng thăng thiên khổng lồ train one"s field-glass upon the sky To checkmate đnóng tốt chiếu tướng mạo khổng lồ move sầu forward a pawn and checkmate bị chiếu túng bấn to be checkmated To rely upon, lớn base oneself on chiếu theo điều khoản to lớn base oneself on the law chiếu sổ mà Gọi tên to do a roll call relying on a name danh mục

*